Vi vill satsa på föreningslivet och de äldres möjlighet att delta i idrotts- och friluftslivet

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik föreslår en ökning i bidragen till föreningar med egna anläggningar samt att genom ett handslag med folkrörelserna genomföra en satsning på idrott- och friluftsliv för äldre.
Anna Sundberg, ordförande i Kultur och fritidsnämnden tillsammans med Per Nylén, kommunalråd

De idrottsföreningar som har egna anläggningar utgör en viktig del av utbudet som gör det möjligt för både barn, unga och äldre att delta i idrottsliga aktiviteter runtom i vår kommun.

För dessa föreningar är det förknippat med stora kostnader att förvalta och bedriva verksamhet vid sina anläggningar och många föreningar sliter hårt med att få ekonomin att gå runt. Det finns stora behov av upprustningar som kan härledas till att det årliga underhållet får stå tillbaka då ekonomin är ansträngd och föreningarna prioriterar sin kärnverksamhet för barn och unga.

– En förutsättning för att ha ett rikt kultur- och idrottsliv är ändamålsenliga och tillgängliga lokaler och anläggningar för utövare säger Anna Sundberg, ordförande i kultur och fritidsnämnden.

– Därför är det viktigt för oss att ge bra möjligheter för föreningslivet så att deras bredd- och ungdomsverksamhet kan främjas och ökas, fortsätter Anna.

Förutom anläggningarnas betydelse har idrotten och föreningslivet har en viktig roll i vår kommun för såväl folkhälsa som social sammanhållning:

– Det finns många samband mellan fritidsaktiviteter och hälsa, inte bara för att kroppen ska hålla god fysik, utan det är också positivt för den psykiska hälsan och det sociala umgänget säger Per Nylén, vice ordförande i Kommunstyrelsen. Därför vill vi ta fasta på den satsning som regeringen aviserat när det gäller att öka möjligheten för äldre att delta i idrotts- och friluftsaktiviteter.

Därför vill Socialdemokraterna i Örnsköldsvik:

– öka det kommunala stödet till föreningar med egna anläggningar

– stimulera föreningsidrott och friluftsliv för äldre

– gå vidare med förslaget att inrätta en Fritidsbank

 

facebook Twitter Email