Ett hälsosamt och tryggt åldrande i Örnsköldsvik

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik vill förenkla biståndsbedömningen, permanenta det Mobila teamet och underlätta för äldre att söka lägenhet

 

Vi lever allt längre, och många har en stor del kvar av livet efter att de fyllt 65. Många klarar sig utan samhällets hjälp även i hög ålder. Från samhällets sida är det viktigt att följa utvecklingen och vi socialdemokrater vill öka självständigheten och delaktigheten för våra äldre genom tre förslag:

– Vi vill permanenta det Mobila teamet

– Vi vill införa en förenklad biståndsbedömning

– Vi vill tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Övikshem kartlägga bostäder som är lämpade för äldres behov

* Socialdemokraterna i Örnsköldsvik vill permanenta det Mobila teamet

Bakgrund:

Utredningshemtjänsten i det mobila teamet har funnits i Örnsköldsvik i projektform sedan de statliga stimulansmedlen infördes vid halvårsskiftet 2015. Mobila teamets arbete innebär att kartlägga, motivera och stödja den enskildes förmågor att bo kvar i det egna hemmet i samband med denne blir utskriven från sjukhusvård.

Idag arbetare 14 personer inom teamet med en årlig kostnad på ca 7,5 miljoner kronor. Verksamheten har visat sig ge stora positiva effekter framförallt för den enskilde som får ett bra mottagande vid hemkomsten med professionell personal som möter upp och ser vilka behov som finns att klara sig i sin hemmiljö. Mobila teamets verksamhet har också den positiva effekten att behovet av korttidsplatser inom kommunen för dessa personer minskat, och att dessa platser istället kan nyttjas av andra med behov av vård- och omsorg och avlastning.

– En trygg hemgång efter sjukhusvistelse är oerhört betydelsefullt för den enskilde och överhuvudtaget ett en viktig satsning för att våra äldre ska känna att man har möjlighet till att leva ett så självständigt liv som möjligt, med vissa stödinsatser från samhällets sida, säger Anna Belle Strömberg, ordförande i Omsorgsnämnden, som fortsätter:

– Utifrån dessa erfarenheter är det därför naturligt att gå vidare och göra denna verksamhet permanent i vår kommun.

* Socialdemokraterna i Örnsköldsvik vill införa en förenklad biståndsbedömning inom hemtjänsten

Bakgrund:

För många äldre och andra personer med nedsatt funktionsförmåga är de insatser som hemtjänsten utför av stor betydelse för att man ska kunna bo kvar i sitt eget boende.

Regeringen lade tidigare i år fram ett förslag till Riksdagen med en ändring i socialtjänstlagen som gör det möjligt för kommunerna att låta äldre personer få hjälp av äldreomsorgen på ett enklare sätt än tidigare. Dessutom ökar det möjligheten för äldre personer att själva vara med och bestämma. Förslaget antogs av riksdagen i maj och träder ikraft den 1 juli 2018.

Utifrån detta förslag vill Socialdemokrater i Örnsköldsvik hitta en modell som gör att individen på ett enklare sätt få hjälp med olika sysslor till exempel, städning, handling och trygghetslarm. Utgångspunkten är kunna öka delaktigheten för den enskilde som själv kan bestämma vilka tjänster som kan vara aktuella.

När den äldre får ett ökat behov av hemtjänst kommer det till en punkt när behoven är så komplexa att det kan vara relevant att göra en utredning för att se om det behövs mer avancerade stödinsatser. Möjligheten att ansöka om bistånd på vanligt sätt kommer alltjämt att finnas kvar.

– Vi vill att de stödinsatser som den enskilde är i behov av ska vara lättillgängliga och då ser vi möjligheten att förenkla processen kring biståndbehoven, säger Anna Belle Strömberg.

– Tanken är att detta också leder till mindre administration för kommunen och att det på så sätt blir en win-win-situation för alla parter, avslutar Anna Belle Strömberg.

* Vi vill tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Övikshem kartlägga bostäder som är lämpade för äldres behov

Bakgrund:

Sedan tidigare har Övikshem ett antal boenden på fyra platser i kommunen som är speciellt anpassade för en äldre målgrupp, s.k. 55+ boenden. Dessa har det gemensamma att de är utformade på ett sätt som gör det lättare för äldre att bo och vistas i lägenheten genom till exempel rymliga badrum och tillgång till hiss.

Socialdemokraterna vill ge Övikshem i uppdrag att göra en kartläggning av lägenhetsbeståndet för att på så sätt utöka servicen till äldre när det gäller att hitta bostäder som är bättre anpassade för den äldres behov. Den som till exempel av olika skäl har känner att man inte vill eller kan bo kvar i sitt hus ska snabbt kunna få en överblick om det finns lägenheter i exempelvis sitt närområde.

– Vi blir allt fler äldre i vår kommun och det innebär också en del utmaningar när det gäller efterfrågan på olika boendeformer. säger Per Nylén, kommunalråd, som fortsätter:

– Vi vill stimulera till byggande av fler trygghetsboenden, men vi ser också att vi med enkla medel kan hitta lösningar som gör att våra äldre kan hitta boende i våra befintliga bostäder och därför kommer vi att ge Övikshem uppdraget att titta på lösning för att detta ska bli möjligt.

facebook Twitter Email