Framtidens gymnasieutbildning – framväxten av en ny gymnasieskola i Örnsköldsvik

 

 

PRESSMEDDELANDE 2019-03-20

Örnsköldsviks kommun ska påbörja ett visions- och processarbete för att utveckla framtidens gymnasieutbildning.

Vi vill med det möta framtidens behov av kunskap och kompetens samt säkerställa ett lärande av hög klass i ändamålsenliga lokaler. Det startar i ett processarbete med bred förankring som ska utmynna i konkreta förslag på hur framtidens utbildning i Örnsköldsviks kommun ska utformas. Ambitionen är att skapa samarbeten som är gynnsamma för studenten, skolan, näringslivet och forskning och som är till gagn för kommunens tillväxt och utveckling.

Styrdokument; skollag, läroplan, fullmäktiges vision & mål samt utbildningspolicy

Bärande principer

Kommunens utbildningar ska kännetecknas av flexibilitet, öppenhet och säkerhet. Framtidens gymnasium ska utgöra ett tillväxtnav där elever, civilsamhälle, näringsliv och forskning tillsammans och var för sig bidrar till kommunens utveckling.

Gränser mellan gymnasieutbildning, vuxnas utbildning och universitetsutbildning ska vara överbryggbara. Även grundskolans högre klasser ska inkluderas.

Omvärldsbevakning är en central del av processen och bör bestå både av utblick till andra kommuner och aktörer samt ta del av framtidsforskning.

Uppdrag:

Visionsarbetet ska ske processinriktat och i dialog med interna och externa aktörer t ex medarbetare, elever, branschföreträdare, universitet, regionföreträdare.

Programutbud ska kartläggas liksom samarbetsformer med andra aktörer.

Driftsformer ska beskrivas inklusive behov av lokaler.

Förslag på arbetsordning:

Politisk styrgrupp utses av bildningsnämnden med uppgift att initiera uppdrag och följa arbetet.

Projektdirektiv för processen utarbetas av styrgruppen och beslutas av bildningsnämnden.

Processledare tillsätts inom bildningsförvaltningen.

Arbetets slutleverans ska ske i tid för politiskt beslut våren 2020. I den ingår visionsdokument, handlingsplan med programutbud och lokalbehov, konsekvensanalys ur hållbarhetsperspektiv (alla tre perspektiven!)

Per Nylén (S)

Anna-Britta Åkerlind (C)

 

facebook Twitter Email