Pressmedelanden

Inga besparingar på “Nattis” och Vårdvux

Bildningsnämndens S-grupp: "Nattis" och vårdvux kommer att fredas från besparingsförslag

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik kommer inte driva besparingsförslagen gällande Vårdvux och omsorg på obekväm arbetstid (nattis). Tisdagen den 22 september hade bildningsnämnden samträde under vilket bildningsförvaltningen presenterade besparingsförslag för att nå en budget i balans 2020. För oss socialdemokrater har det funnits ett önskemål om att förvaltningen ska se över samtliga verksamheter i arbetet med att…

Läs mer

Invigningen av Ängsmarkens förskola 2 september

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik har nu tagit ett steg för att infria vårt vallöfte om att bygga ut förskolans lokaler i kommunen! I våra valprogram har vi lovat att bygga ut antalet förskoleplatser, och det var en smått historisk invigning idag av den nya Ängsmarkens förskola i Gullänget. Det var 40 år sedan som kommunen invigde…

Läs mer

Framtidens gymnasieutbildning – framväxten av en ny gymnasieskola i Örnsköldsvik

    PRESSMEDDELANDE 2019-03-20 Örnsköldsviks kommun ska påbörja ett visions- och processarbete för att utveckla framtidens gymnasieutbildning. Vi vill med det möta framtidens behov av kunskap och kompetens samt säkerställa ett lärande av hög klass i ändamålsenliga lokaler. Det startar i ett processarbete med bred förankring som ska utmynna i konkreta förslag på hur framtidens…

Läs mer

Valberedningens förslag till ordförande i kommunstyrelsen och nämnder

Örnsköldsviks Arbetarekommun presenterar valberedningens förslag till ordföranden i de större nämnderna. Beslut tas på Representantskapsmötet i Björna den 25 november. Kommunstyrelsen: Ordförande Per Nylén Vice ordförande: Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden: Anna Sundberg Bildningsnämnden: Kristoffer Park Humanistiska nämnden: Carolina Sondell Samhällsbyggnadsnämnden: Mikael Malmén Kultur & fritidsnämnden: Eva Sonidsson  

Läs mer

Ett hälsosamt och tryggt åldrande i Örnsköldsvik

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik vill förenkla biståndsbedömningen, permanenta det Mobila teamet och underlätta för äldre att söka lägenhet

  Vi lever allt längre, och många har en stor del kvar av livet efter att de fyllt 65. Många klarar sig utan samhällets hjälp även i hög ålder. Från samhällets sida är det viktigt att följa utvecklingen och vi socialdemokrater vill öka självständigheten och delaktigheten för våra äldre genom tre förslag: – Vi vill…

Läs mer

Vi vill satsa på föreningslivet och de äldres möjlighet att delta i idrotts- och friluftslivet

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik föreslår en ökning i bidragen till föreningar med egna anläggningar samt att genom ett handslag med folkrörelserna genomföra en satsning på idrott- och friluftsliv för äldre.

De idrottsföreningar som har egna anläggningar utgör en viktig del av utbudet som gör det möjligt för både barn, unga och äldre att delta i idrottsliga aktiviteter runtom i vår kommun. För dessa föreningar är det förknippat med stora kostnader att förvalta och bedriva verksamhet vid sina anläggningar och många föreningar sliter hårt med att…

Läs mer

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik vill stärka elevhälsan

Många barn och unga lider av psykisk ohälsa och antalet ökar -vi vill göra mer för att motverka detta

  2018-06-01 Pressmeddelande Socialdemokraterna vill förstärka elevhälsan i Örnsköldsvik Psykisk ohälsa är vår tids snabbast växande folkhälsosjukdom. Den växande psykiska ohälsan bland barn och unga är särskilt oroväckande. Andelen 13- och 15-åringar som lider av psykisk ohälsa har fördubblats de senaste 30 åren. Trenden med allt fler unga med psykisk ohälsa är oroväckande och måste…

Läs mer

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fortsätter satsa på skola och förskola

Pressmeddelande 2018-03-12   Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fortsätter satsa på skola och förskola   14 miljoner kronor extra till Bildningsnämnden för 2018 Investering på 50 miljoner kronor för bygge av ny förskola i Högland   Bildningsnämnden i Örnsköldsvik har de senaste åren haft en stor ökning av barn och elever i sin verksamhet. Den främsta orsaken…

Läs mer

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik har fastställt listorna inför kommunfullmäktigevalet

Vid Örnsköldsviks Socialdemokratiska Arbetarekommuns representantskapsmöte den 15 februari fastställdes listorna till kommunfullmäktige inför valet i höst Representantskapsmötet beslutade också att utse Per Nylén, idag kommunstyrelsens vice ordförande, till partiets kandidat som kommunstyrelseordförande inför nästa mandatperiod. Socialdemokraterna i Örnsköldsvik går till val med två listor för respektive valkrets. Listan för norra valkretsen omfattar 48 namn och listan…

Läs mer

Valberedningen föreslår Per Nylén som kandidat till ny kommunstyrelseordförande

Slutgiltigt beslut tas på arbetarekommunens repskap den 15 februari då även listorna till kommunfullmäktigevalet fastställs.

  2018-01-31   Pressmeddelande Socialdemokraterna i Örnsköldsvik föreslår Per Nylén till kandidat som Kommunstyrelseordförande   Den politiska valberedningen för Örnsköldsviks Arbetarekommun samt arbetarekommunens styrelse föreslår att Per Nylén, idag vice ordförande i kommunstyrelsen, blir Socialdemokratiska partiets kandidat till kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik. Förutom Per Nylén var också omsorgsnämndens nuvarande ordförande Anna Belle Strömberg nominerad som…

Läs mer
facebook Twitter Email