Pressmedelanden

Regeringens höstbudget -satsningar på välfärden bra för Sverige och bra för Örnsköldsvik

I den höstbudget som regeringen tillsammans med samverkanspartierna presenterat finns ytterligare satsningar som på ett positivt sätt påverkar våra möjligheter att föra en bra politik i kommunen med en fortsatt satsning på välfärden.

De tillskott på 10 miljarder kronor som nu tillförs kommuner och regioner genom generella och riktade statsbidrag är tillsammans med de statsbidrag som tidigare aviserats bland de största som någon regering gjort. För 2020 har Örnsköldsviks kommun erhållit ca 100 miljoner kronor i utökade statsbidrag bland annat för att kunna lindra effekterna av den pågående…

Läs mer

Uttalande med anledning av Moderaternas beslut att avsluta samverkansavtalet

2020-04-29 Socialdemokraterna i Örnsköldsvik vill kommentera och förtydliga vår syn på det besked som lämnades tidigare i veckan av Moderaterna, vilket sedan också följdes av Kristdemokraterna och Centern. Efter valet 2018 kunde vi konstatera att (S) fortsatt var det största partiet i kommunfullmäktige och att väljarna därmed också gett oss möjligheten att fortsätta styra Örnsköldsviks…

Läs mer

Landsbygden i fokus när Socialdemokraterna och ÖrnsköldsviksAlliansen utvecklar närarbetsplatserna

Socialdemokraterna och partierna inom ÖrnsköldsviksAlliansen är överens om en landsbygdssatsning där kommunens anställda får välja att arbeta nära sin bostad och samtidigt bidra till det lokala näringslivet

Lokaliseringen till annan plats än stadshusen baseras helt på frivillighet. I dagsläget rör det sig om cirka femtio personer som i varierad grad kommer arbeta hela eller en del av sin arbetstid på någon av närarbetsplatserna i Husum, Bjästa, Bredbyn, Långviksmon eller Gideå. Närarbetsplatserna kommer därmed att finnas kvar på respektive ort och på några…

Läs mer

Socialdemokraterna stödjer inte upphandling av personlig assistans

Pressmeddelande 2020 01 31

För oss socialdemokrater är det självklart att det är den enskilde som berörs av LSS-lagen som står i fokus, och att vi allra främst ska bevaka dennes intressen. Inför arbetet med budget har Välfärdsförvaltningen tagit fram förslag till effektiviseringar i våra verksamheter. Ett av förslagen är att lägga ut personlig assistans på upphandling, vilket skulle…

Läs mer

Kommunen köper in bokbuss för att nå ut till barn och äldre, samt skapa en mer levande landsbygd.

Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 11 december  togs det glädjande beslutet om inköp av en bokbuss, där nämnden var helt enig i sitt beslut. Att ta sig till närmaste bibliotek är svårast för de allra yngsta och de alla äldsta, dessa åldersgrupper har därför prioriterats för bokbussens planerade verksamhet. Bokbussen medverkar både till att ge…

Läs mer

Inga besparingar på “Nattis” och Vårdvux

Bildningsnämndens S-grupp: "Nattis" och vårdvux kommer att fredas från besparingsförslag

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik kommer inte driva besparingsförslagen gällande Vårdvux och omsorg på obekväm arbetstid (nattis). Tisdagen den 22 september hade bildningsnämnden samträde under vilket bildningsförvaltningen presenterade besparingsförslag för att nå en budget i balans 2020. För oss socialdemokrater har det funnits ett önskemål om att förvaltningen ska se över samtliga verksamheter i arbetet med att…

Läs mer

Invigningen av Ängsmarkens förskola 2 september

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik har nu tagit ett steg för att infria vårt vallöfte om att bygga ut förskolans lokaler i kommunen! I våra valprogram har vi lovat att bygga ut antalet förskoleplatser, och det var en smått historisk invigning idag av den nya Ängsmarkens förskola i Gullänget. Det var 40 år sedan som kommunen invigde…

Läs mer

Framtidens gymnasieutbildning – framväxten av en ny gymnasieskola i Örnsköldsvik

    PRESSMEDDELANDE 2019-03-20 Örnsköldsviks kommun ska påbörja ett visions- och processarbete för att utveckla framtidens gymnasieutbildning. Vi vill med det möta framtidens behov av kunskap och kompetens samt säkerställa ett lärande av hög klass i ändamålsenliga lokaler. Det startar i ett processarbete med bred förankring som ska utmynna i konkreta förslag på hur framtidens…

Läs mer

Valberedningens förslag till ordförande i kommunstyrelsen och nämnder

Örnsköldsviks Arbetarekommun presenterar valberedningens förslag till ordföranden i de större nämnderna. Beslut tas på Representantskapsmötet i Björna den 25 november. Kommunstyrelsen: Ordförande Per Nylén Vice ordförande: Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden: Anna Sundberg Bildningsnämnden: Kristoffer Park Humanistiska nämnden: Carolina Sondell Samhällsbyggnadsnämnden: Mikael Malmén Kultur & fritidsnämnden: Eva Sonidsson  

Läs mer

Ett hälsosamt och tryggt åldrande i Örnsköldsvik

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik vill förenkla biståndsbedömningen, permanenta det Mobila teamet och underlätta för äldre att söka lägenhet

  Vi lever allt längre, och många har en stor del kvar av livet efter att de fyllt 65. Många klarar sig utan samhällets hjälp även i hög ålder. Från samhällets sida är det viktigt att följa utvecklingen och vi socialdemokrater vill öka självständigheten och delaktigheten för våra äldre genom tre förslag: – Vi vill…

Läs mer
facebook Twitter Email