Pressmedelanden

Ett hälsosamt och tryggt åldrande i Örnsköldsvik

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik vill förenkla biståndsbedömningen, permanenta det Mobila teamet och underlätta för äldre att söka lägenhet

  Vi lever allt längre, och många har en stor del kvar av livet efter att de fyllt 65. Många klarar sig utan samhällets hjälp även i hög ålder. Från samhällets sida är det viktigt att följa utvecklingen och vi socialdemokrater vill öka självständigheten och delaktigheten för våra äldre genom tre förslag: – Vi vill…

Läs mer

Vi vill satsa på föreningslivet och de äldres möjlighet att delta i idrotts- och friluftslivet

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik föreslår en ökning i bidragen till föreningar med egna anläggningar samt att genom ett handslag med folkrörelserna genomföra en satsning på idrott- och friluftsliv för äldre.

De idrottsföreningar som har egna anläggningar utgör en viktig del av utbudet som gör det möjligt för både barn, unga och äldre att delta i idrottsliga aktiviteter runtom i vår kommun. För dessa föreningar är det förknippat med stora kostnader att förvalta och bedriva verksamhet vid sina anläggningar och många föreningar sliter hårt med att…

Läs mer

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik vill stärka elevhälsan

Många barn och unga lider av psykisk ohälsa och antalet ökar -vi vill göra mer för att motverka detta

  2018-06-01 Pressmeddelande Socialdemokraterna vill förstärka elevhälsan i Örnsköldsvik Psykisk ohälsa är vår tids snabbast växande folkhälsosjukdom. Den växande psykiska ohälsan bland barn och unga är särskilt oroväckande. Andelen 13- och 15-åringar som lider av psykisk ohälsa har fördubblats de senaste 30 åren. Trenden med allt fler unga med psykisk ohälsa är oroväckande och måste…

Läs mer

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fortsätter satsa på skola och förskola

Pressmeddelande 2018-03-12   Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fortsätter satsa på skola och förskola   14 miljoner kronor extra till Bildningsnämnden för 2018 Investering på 50 miljoner kronor för bygge av ny förskola i Högland   Bildningsnämnden i Örnsköldsvik har de senaste åren haft en stor ökning av barn och elever i sin verksamhet. Den främsta orsaken…

Läs mer

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik har fastställt listorna inför kommunfullmäktigevalet

Vid Örnsköldsviks Socialdemokratiska Arbetarekommuns representantskapsmöte den 15 februari fastställdes listorna till kommunfullmäktige inför valet i höst Representantskapsmötet beslutade också att utse Per Nylén, idag kommunstyrelsens vice ordförande, till partiets kandidat som kommunstyrelseordförande inför nästa mandatperiod. Socialdemokraterna i Örnsköldsvik går till val med två listor för respektive valkrets. Listan för norra valkretsen omfattar 48 namn och listan…

Läs mer

Valberedningen föreslår Per Nylén som kandidat till ny kommunstyrelseordförande

Slutgiltigt beslut tas på arbetarekommunens repskap den 15 februari då även listorna till kommunfullmäktigevalet fastställs.

  2018-01-31   Pressmeddelande Socialdemokraterna i Örnsköldsvik föreslår Per Nylén till kandidat som Kommunstyrelseordförande   Den politiska valberedningen för Örnsköldsviks Arbetarekommun samt arbetarekommunens styrelse föreslår att Per Nylén, idag vice ordförande i kommunstyrelsen, blir Socialdemokratiska partiets kandidat till kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik. Förutom Per Nylén var också omsorgsnämndens nuvarande ordförande Anna Belle Strömberg nominerad som…

Läs mer

Majoriteten och MP satsar extra på skolan

  Mandatperiodens sista budget för 2018, som bildningsnämnden tog 14/12, beslöt S, V och MP (utan stöd av Alliansen) att satsa 10 miljoner extra på förskola och fritids. Satsningen gör vi trots att nämnden visar på ett underskott, vilket vi tar på största allvar. Det underskott som uppstått beror på alla barn som fötts och människor…

Läs mer

Första spadtaget för nya skolan i Bredbyn tas imorgon fredag

Ett första spadtag kommer att tas i samband med påbörjandet av en ny skolbyggnad imorgon fredag den 22 september. I Socialdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma budget har investeringsmedel avsatts i kommunens budgetplan 2018-2022 för att bygga nya förskolor och skolor. Sammantaget rör det sig om investeringar på ca 250 miljoner kronor.

Bredbynskolans behov av nya lokaler har funnits med i kommunens planering alltsedan den skollokalsutredning som gjordes i början av 2000-talet och som omfattade fyra skolor, Själevad, Bjästa, Björna och Bredbyn, det s.k. projekt S3B. Projektet har inneburit att nya skolbyggnader uppförts i både Bjästa 2006, och i Själevad 2010 för närmare 180 mkr. Renoveringar har…

Läs mer

Örnsköldsviks kommun går med i samarbete för att stärka familjehemmen

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örnsköldsvik har tagit ett viktigt beslut för att stödja och hjälpa en av de mest utsatta grupperna i kommunen – familjehemsplacerade barn och ungdomar. Vid Humanistiska nämndens sammanträde den 13 juni beslutades att Örnsköldviks kommun går med i en länsgemensam kommunägd organisation för familjehemsvård. Den placeras organisatoriskt hos kommunförbundet i Härnösand….

Läs mer

S och V presenterar gemensamma förslaget till kommunbudget 2018

                       Pressmeddelande                                                       2017-06-02   Budget 2018 – För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger nu sin fjärde gemensamma budget för mandatperioden 2015 – 2018. För mandatperioden gäller den överenskommelse om det politiska samarbetet som våra partier slöt 24 oktober 2014. Budget 2018 bygger…

Läs mer
facebook Twitter Email