Uttalande med anledning av Moderaternas beslut att avsluta samverkansavtalet

2020-04-29

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik vill kommentera och förtydliga vår syn på det besked som lämnades tidigare i veckan av Moderaterna, vilket sedan också följdes av Kristdemokraterna och Centern.

Efter valet 2018 kunde vi konstatera att (S) fortsatt var det största partiet i kommunfullmäktige och att väljarna därmed också gett oss möjligheten att fortsätta styra Örnsköldsviks kommun. Då vi inte fick egen majoritet var vår inställning att sondera vilka möjliga samarbeten som vi kunde ingå där vår politik får bästa möjliga genomslag. Samtal fördes med samtliga partier i kommunfullmäktige utom SD. Efter de samtalen kunde vi konstatera att förutsättningen att styra i minoritet var möjlig via ett samverkansavtal med de tre borgerliga partierna. Avtalet innebar att (S) lägger en helt egen budget som sedan går igenom kommunfullmäktige. Motprestationen var att bl.a. vissa större övergripande frågor i kommunen skulle beredas gemensamt med samverkanspartierna med sikte på att nå beslut, att allianspartierna erhöll vice ordförandeposterna med dubbelt arvode i nämnderna samt att dessa partier också skulle komma in tidigare i beslutsprocesserna.

Vår utgångspunkt har hela tiden varit att leva upp till denna överenskommelse även om vissa politiska frågor inte är sådana som vi själva skulle ha drivit, exempelvis att lägga ut kommunal verksamhet på privata utförare via LOU (lagen om offentlig upphandling) och dubbelt arvode till vice ordförande.  Under den tid vi samverkat har vi som parti försökt att vara tillmötesgående gentemot de borgerliga partiernas önskemål om att få information och att vi också ska försöka hitta politiska lösningar på frågor som har stor betydelse för Örnsköldsviks utveckling.

Från måndag 27 april har Moderaterna (och därefter även KD och C) valt att avbryta samverkansavtalet. De uppger olika skäl till varför man gör detta, bl.a. att de inte haft tillräcklig dialog i olika frågor. Vi kan konstatera att vi har olika syn på detta utifrån att vi varannan vecka haft regelbundna avstämningsmöten med de tre partierna, och att vi hela tiden försökt att lyssna på de synpunkter som framförts. Att vi och de borgerliga partierna har olika politiska ståndpunkter i många frågor borde inte vara någon överraskning för någon inblandad part. Ett annat skäl som anförts är att vi som parti öppnat upp för att en skattehöjning kan bli aktuell i kommunen. Här vill vi vara tydliga med att nivån på den kommunala skattesatsen inte finns omnämnd på något sätt i det avtal vi slöt med Öviksalliansen.

Att avtalet nu avslutats får den direkta konsekvensen utifrån vår synvinkel att avtalet i sin helhet upphört att gälla med avseende på alla punkter i avtalet. Vi som parti kommer givetvis även i fortsättningen att vara öppna för samtal med andra partier för att dels lyssna in deras synpunkter, dels också för att söka stöd för socialdemokratisk politik i Örnsköldsviks kommun.

Avslutningsvis vill vi påminna om att vårt fokus kommer att vara att hantera den pågående coronapandemin. För oss socialdemokrater kommer alltid befolkningens välmående i första hand.

Kristoffer Park                                                         Per Nylén

Ordförande Socialdemokraterna Örnsköldsvik     Kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email