Satsningar på välfärden i Örnsköldsvik

Kommunens förväntade resultat för innevarande år 2020 ser ut att bli långt över det budgeterade resultatet +71 miljoner kr vilket gör att vi kan göra satsningar för 35 miljoner kronoer på flera områden.

I juni ifjol lade Socialdemokraterna en budget som innebar ett plus på 71 miljoner kronor. Vi har sett under året hur prognoserna visat ett svagare resultat än så. Samtliga prognoser har legat klart över lagens krav på att minst uppnå ett nollresultat, men ändå varit en bit ifrån budget. Vi är just nu mitt uppe i en pandemi och dessutom i en lågkonjunktur. Sedan KF antog socialdemokraternas budget har osäkerheten i världen och Sverige ökat, och vi är inget undantag. Vi kan konstatera att flera av våra nämnder enligt prognosen uppvisar negativa resultat. Bildningsnämnden, Humanistiska nämnden, Omsorgsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Övriga nämnder uppvisar prognoser enligt budget eller bättre. När det gäller de nämnderna som uppvisar negativa resultat så kommer vi på tisdag att föreslå Kommunstyrelsen, och sedermera KF, att besluta att utöka skattemedlen till några av nämnderna, samtidigt som de förväntas göra vad de kan för att inarbeta en del av underskottet.

Den senaste prognosen som KS får på tisdag, visar på en kraftig, positiv avvikelse för innevarande år. Det beror främst på fyra saker: Politiska beslut, vår fantastiska personal som kämpar hårt med att hålla i våra gemensamma skattemedel, en lyhörd regering som tillsammans med samverkanspartierna sett behoven och kompenserat välfärden, och en ny slutavräkning (skatteunderlagsprognos) som varit gynnsam för oss. På tisdag hanterar som sagt KS den senaste prognosen.

I dagsläget pekar det på ett resultat för Örnsköldsviks kommun på plus 123 mkr, det vill säga avsevärt högre än det vi budgeterat med.

Med anledning av detta ser vi ett utrymme att kunna göra satsningar inom välfärden under återstoden av året på ca 35 miljoner kronor.

Det kan sammanfattas i satsningar inom flera områden där vi kan få positiva effekter inom relativt kort tid:

Arbetskläder och skor till anställda

Vi har drygt 5 500 anställda som gör ett fantastiskt jobb. Många har slitit hårt inte minst under det senaste året/halvåret, och villkoren ser många gånger olika ut. Vi vet att det generellt är så att kvinnodominerade yrken ofta har sämre villkor när det t.ex. gäller arbetskläder. Därför avsätter vi pengar för att snarast köpa in arbetskläder och skor till personal inom vård, omsorg och förskola/fritids. Det här är ett behov som våra fackliga vänner länge drivit och som vi velat tillgodose där vi nu äntligen ser möjligheterna. 

Lokalunderhåll och inventarier i skolmiljöer

Våra barn och unga ska ha en bra arbetsmiljö. Detta gäller både lokaler och inventarier. Därför passar vi på att intensifiera arbetet med underhåll under resten av 2020. Underhåll är en långsiktig utmaning, men vi ska avsätta medel för att öka takten i år. Detta gäller våra fastigheter där barn och unga vistas, i första hand skolor, fritidshem och förskolor. Vi har också ett stort behov av inventarier i skolmiljöer. Det kan handla om allt från soffor i uppehållsrum till lekredskap på skolgårdarna.

Inköp av läromedel och digital utrustning

Vi avsätter också pengar till skolan för att kunna göra inköp av läromedel och digital utrustning för att ytterligare kunna utveckla det goda arbete som bedrivits inte minst under pandemin. Vi har sett många goda effekter av distansundervisning, men självklart också utmaningar. Med en extra satsning vill vi lyfta vår digitala undervisning ytterligare och då behöver vi börja i de lägre åldrarna. För att underlätta för elever och personal behöver vi fler digitala redskap.

Stöd till föreningar och upprustning av naturmiljöer

Under pandemin har en hel del av vårt föreningsliv hamnat i en tuff situation. Därför avsätter vi också medel till Kultur- och fritid för att ge de föreningar som behöver det mest en lättnad under 2020. Vi har haft en fantastisk turistsommar, och vi ser att det har inneburit ett ökat slitage i vår natur. Därför kommer en del av pengarna att användas till viss upprustning.

Infrastruktur

Vi lägger också mer resurser till infrastruktur i form av vägar. Insatser som gör nytta för Öviksborna, och naturligtvis alla andra som kommer till oss. Att tidigarelägga renovering av vägar gör att underhållskostnaden framöver blir lägre. Ju längre man väntar med vägunderhåll, desto dyrare blir det. Att hitta infrastrukturåtgärder som på olika sätt gynnar både hälsa och miljö är viktigt.

Tillskott till Cesam

Avslutningsvis avsätter vi medel för att stötta främst handeln och restaurangnäringen genom ett ytterligare tillskott till Cesam för att på ett Coronasäkert sätt kunna utveckla aktiviteter för att stärka de branschernas möjligheter att ta sig igenom krisen. Vi kommer också avsätta pengar för att i dialog med Cesam göra åtgärder för att stärka centrumhandeln.

facebook Twitter Email