Socialdemokraterna i Örnsköldsvik och Vänsterpartiet i Örnsköldsvik har träffat överenskommelse kring Budget 2021

Under budgetprocessen har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet utifrån de förutsättningar som finns tillsammans kommit fram till en överenskommelse som innebär att Vänsterpartiet kommer stödja den budget som läggs fram av Socialdemokraterna. Budgeten är alltså inte ett majoritetssamarbete, utan en Socialdemokratisk budget som stödjs av Vänsterpartiet. Budgeten innehåller satsningar, men också effektiviseringar inom främst administration.

Överenskommelsen som träffats mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet innebär att partierna nu inleder regelbundna träffar för att stämma av i kommunpolitiska frågor. I förlängningen innebär detta att Vänsterpartiet får större inflytande i frågor som ligger utanför budget, men att Socialdemokraterna fortsätter att styra i minoritet.

Tillskott till nämnder
De nämnder som haft prognosticerat underfinansierade verksamheter får ett ramtillskott för att täcka underskottet, detta berör humanistiska nämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Totalt innebär detta ett tillskott till nämnderna på 92 miljoner kronor.

”Trots att omvärldsläget ser ut som det gör har vi i grunden en stabil ekonomi och där vi också har en regering som också agerar utefter de behov som finns ute i kommunerna”, säger Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande, ”genom tillskottet ger vi nämnderna möjlighet att verkligen arbeta med och utveckla sina respektive verksamhetsområden”.

Satsning på skolan
Den största satsningen som budgetförslaget innehåller görs inom bildningsnämndens område. Inklusive den ramjustering som görs för att komma tillrätta med underfinansierad verksamhet tillförs bildningsnämnden 25 miljoner kronor i budgetram.

”De här satsningarna på skolan gör att vi får helt andra möjligheter att stärka skolresultatet”, säger Kristoffer Park (S), bildningsnämndens ordförande, ” vi har haft ett par tuffa år där vi kämpat att få balans i ekonomin och med denna budget så ger vi nu skolan i Örnsköldsvik möjlighet att utvecklas på ett bra sätt”.

Satsningarna innebär bland annat att kulturskolan breddas rejält, lärarkårens kunskaper stärks ytterligare inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och att en satsning görs på yrkesvux

Skattehöjning
Skatten höjs med 27 öre med avsikt att pengarna ska användas till välfärden, och då främst inom skolan.

”Från Vänsterpartiets sida tycker vi att en ökning av skattesatsen är en viktig del i en ordentlig satsning på välfärden”, säger Göran Wåhlstedt, gruppledare för Vänsterpartiet, ”vi hade gärna sett att den höjdes ännu mer, men vi är glada att vi kan tillföra ytterligare medel till viktiga verksamheter genom den här skattehöjningen”.

Budget 2021
Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet träffat angående budget 2021.

Summering av budget 2021:

 • Det budgeterade resultatet för 2021 är 71 miljoner kronor. Resultatmålet för kommunen ska årligen ligga på minst 2 % under mandatperioden. Resultatet för 2021 motsvarar 1,9% och i planen för 2022 2,1%.
 • Den kommunala skattesatsen höjs med 27 öre till 22,71 kr per intjänad hundralapp. 
 • Investeringsramen för 2021 sätts till 292 miljoner kronor exklusive knappt 84 miljoner kronor i affärsmässiga investeringar.
 • Utdelningen från de kommunala bolagen föreslås bli 13 miljoner kronor för 2021.

Kommentarer driftsbudget:

 • Nämnderna kompenseras för ökade lönekostnader motsvarande 2,3 procent, 49,6 miljoner kronor fr.o.m. 1 april. De kompenseras även för inflation.
 • De nämnder som har haft prognostiserad underfinansiering av sin verksamhet (bildningsnämnden, humanistiska nämnden samhällsbyggnadsnämnden) får ett ramtillskott för att täcka dessa underskott. Totalt tillskott 92 miljoner kronor.
 • Samtliga nämnder, förutom Humanistiska nämnden, åläggs att genomföra effektiviseringar
 • Effektivisering på 3 mkr genom att kommunkoncernen minskar resekostnader för kurser och konferenser

Axplock av särskilda satsningar:

 • Satsningar på skolan. Inklusive den ramjustering som görs för att komma till rätta med underfinansierad verksamhet tillförs bildningsnämnden 25 miljoner kronor i budgetram. Satsningarna innefattar tillskott till resursfördelningssystemet, kulturskolan, barn med särskilda behov och yrkesvux, elevhälsa och vuxenutbildningen. Totalt ca 41 miljoner kronor.
 • Klimatsatsning där vi bland annat vill byta ut kommunens fordonspark och gå mot elbilar och främja tillkomsten av laddstolpar. Vi vill se över upphandlingen av kollektivtrafik och skolbussar, köpa bra miljövals-el, byta ut eventuella oljepannor i våra fastigheter och utveckla fjärrvärmeproduktionen mot 100 % förnybara bränslen.
 • En landsbygdsatsning på 2 miljoner kronor
 • Satsningar i planprocessen
 • Satsning på uppsökande verksamhet riktad mot unga
 • Satsning på jämställdhetsarbete med särskilt fokus på kvinnojouren och våldsförebyggande verksamhet

Kommentar investeringsbudget:

I investeringsbudgeten föreslår vi 292,5 mkr i skattefinansierade investeringar.

 • Socialdemokraterna gick till val på att påbörja en upprustning av Björnaskolan och i denna investeringsbudget tidigareläggs detta projekt i och med att 25 miljoner kronor avsätts redan 2021.
 • Sedan tidigare är det känt att vi tillsammans med Vänsterpartiet är eniga om att tillföra 16 nya platser för vård- och omsorgsboende i Björna. För detta avsätts redan nästa år 10 miljoner kronor, totalt 43 miljoner kronor


facebook Twitter Email