Socialdemokraterna i Örnsköldsvik kommenterar skolstrukturutredningen

Pressmeddelande 2021-01-22

Under tisdagen delgav Sweco Bildningsnämnden och Kommunstyrelsen skolstrukturutredningen. Det är en omfattande utredning som tittat på grundskolan, förskolan och fritidshemmens struktur, och består av förslag på hur en sådan struktur skulle kunna se ut. Det är en utredning beställd av en enig Bildningsnämnd som i juni 2019 gav uppdraget till Bildningsförvaltningen med följande direktiv:


– Utredningen ska särskilt ta hänsyn till kvalitet i undervisningen samt likvärdighet mellan enheter

– Kompetensförsörjning

– Närhetsprincipen, särskilt för yngre barn och elever

– En god yttre och inre lärandemiljö.


Bildningsnämnden såg positivt på att utredningen skulle utföras av en extern konsult. Dels på grund av att Bildningsförvaltningen inte har de resurser som krävs för en så omfattande utredning, dels för att det är en fördel att utomstående konsulter med god insikt i hur skolstrukturer ser ut i andra kommuner utreder skolstrukturen i Örnsköldsvik.
Utredningen är mycket omfattande, och kommer nu att användas av Bildningsnämnden som ett arbetsmaterial. Det är viktigt att ta till sig resultatet och inte genast avfärda det, även om vissa delar är drastiska. Att ta ansvar är att våga se över även de svåra frågorna.
Vi Socialdemokrater kommer inte vilja genomföra rapporten i sin helhet. Det finns delar i den som vi ser positivt på att genomföra, andra delar som behöver vidare arbete och även delar vi inte alls tror på. Rapporten är utförd utifrån vissa parametrar, nu är det upp till politiken att avgöra vilka parametrar som ska väga tyngst i vår kommun.
När det gäller förskolan delar vi utredningens slutsats gällande behovet av att avskaffa paviljonger, samt arbeta vidare med hur förskolelokalerna inryms i våra skolor. Rapporten lyfter viktiga aspekter gällande skolorna, exempelvis den problematik som idag råder med tillgängligheten i flera av skolorna, något som Bildningsnämnden behöver arbeta vidare med.
Vi Socialdemokrater har tidigare uttalat oss om att vi förordar en helt ny skola i Långviksmon, framförallt baserat på att Trehörningsjöskolan med sina ca 10 elever är för liten utifrån ett kvalitetsperspektiv. Vi står fast vid att det är en god idé att även fortsättningsvis utreda detta alternativ, och tror att det skulle bidra till en positiv utveckling för norra kommundelarna.
Det har cirkulerat påståenden om att rapporten som presenterats är ett beställningsjobb från Socialdemokraterna, vilket är helt felaktigt. Socialdemokraterna väckte frågan gällande behovet av en utredning, men direktiven och beslut om beställning togs av en enig Bildningsnämnd med alla partier representerade. Om politiken ska delta i framtagandet av en rapport så tillsätter vi alltid en referensgrupp, där även oppositionen finns representerad. Det här vet naturligtvis de övriga partierna om. Konsulten har dock varit tydlig med att politiken inte skulle delta vid framtagandet av rapporten, vilket är rimligt i det här fallet.


Kristoffer Park (S), Bildningsnämndens ordförande

Per Nylén (S), Kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email