Socialdemokraternas budget för Örnsköldsviks kommun 2022.

2021-06-03

PRESSMEDDELANDE

Sammanfattning:

Socialdemokraterna, som styrande parti i Örnsköldsviks kommun, lägger nu fram sin budget för kommunen för 2022. Budgeten har tagits fram i dialog med Vänsterpartiet och i enlighet med den överenskommelse som finns mellan de två partierna.

Efter ett drygt år med pandemin så finns det på många områden behov av resursförstärkningar utöver de prioriterade områden som (S) pekat ut bl.a. i vårt valprogram. I budgeten tillförs våra nämnder och förvaltningar ca 108 miljoner kronor i ramförstärkningar. Den totala omslutningen är nära 3,8 miljarder kronor.

Vi tillför resurser inom samtliga verksamheter, dels sådana som syftar att motverka pandemins negativa effekter dels många framåtsyftande satsningar för att stärka välfärden, utveckla vår kommun och öka livskvaliteten för våra medborgare.

I vårt budgetförslag är det förväntade resultatet + 85 miljoner kronor, vilket innebär ett resultat på 2.2 % av skatteintäkter/statsbidrag.

Investeringsbehovet i kommunen är fortsatt högt och de skattefinansierade investeringarna beräknas bli 422 miljoner kronor 2022, kommunens totala investeringsvolym inklusive affärsmässiga investeringar ligger på 543 miljoner kronor. Investeringar inom skola, omsorg och kultur och fritid fortsätter med bl.a. ytterligare förskoleavdelningar, nytt äldreboende i centralorten och Björna samt multisporthall.

Kommentarer kring de enskilda nämndernas driftbudgetar:

Fyra områden pekas ut där samtliga nämnder och förvaltningar gemensamt ska arbeta för:

– att identifiera och analysera skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar och i verksamhetsplaneringen sätta mål, mått och måltal för åtgärder.

– att motverka alla former av våld i nära relationer och våldsbejakande extremism inom ramen för ”En jämställd kommun fri från våld”

– att öka medvetenheten om minoritetsspråkens roll och betydelse

– miljö- och klimatfrågorna genomsyrar nämndernas verksamheter för att säkerställa att arbetet går åt rätt håll

Kommunstyrelsen -ramförstärkning 14 miljoner kr

6 miljoner kronor tillförs för att öka underhållet av kommunens fastigheter, ytterligare satsningar på digitalisering samt pengar för att utveckla våra servicepunkter runt om i kommunen 3,5 miljoner respektive 0,5 miljoner kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden -ramförstärkning 25 miljoner kronor

Nämnden får ett tillskott på 12 miljoner kronor för att kompensera dyrare upphandling gällande bl.a. kollektivtrafiken i kommunen.

Räddningstjänsten stärks med knappt 4 miljoner kronor för att förändra sin organisation utifrån de behov som identifierats gällande bland annat risk- och ledningsfunktioner.

För att få snabbare handläggningstider och ökad digitalisering avsätts drygt 3 miljoner kronor. Kommunens offentliga miljöer och platser för samvaro, lek och rekreation föreslås få ett tillskott på 4,5 miljoner kronor för att göra dem ännu bättre.

Kultur- och fritidsnämnden -ramförstärkning 13,7 miljoner kronor

Nämndens ram utökas för att bl.a. kunna genomföra vårt vallöfte om en Fritidsbank samt satsningar på att anpassa och förbättra våra idrottsanläggningar m.m. Den enskilt största satsningen görs kring kultursatsning på landsbygden, kopplat mot Vasaparken/Kulturhus.

Bildningsnämnden -ramförstärkning 18 miljoner kronor

Resurssystemet förstärks med 5 miljoner kronor för att bl.a. förebygga och hantera den ökande psykiska ohälsan elever genom att möjliggöra ett ökat antal vuxna i skolan.

För att motverka den ”utbildningsskuld” som uppstått i pandemins spår avsätt 4 miljoner kronor.

Vidare görs en ramförstärkning som syftar till att täcka underskott inom gymnasieskolan och grundsärskolan med mera på 9 miljoner kronor.

Omsorgsnämnden -ramförstärkning 15, 6 miljoner kronor

Nämnden kompenseras för uteblivna effektiviseringar gällande avveckling av särskilda boenden. Satsningar på genomförande av heltider samt aktiviteter på våra boenden på 1 respektive 2 miljoner kronor.

Humanistiska nämnden – ramförstärkning 22 miljoner kronor

Ett tillskott på 15 miljoner kronor för ökade behov av försörjningsstöd och placeringar.

2 miljoner kronor satsas på nystartsjobb för att ge alla möjlighet att genom arbete få bidra till samhället och klara sin egen försörjning.

Utökade resurser 4 miljoner kronor ges för: Stärkt föräldraskap, att motverka psykisk ohälsa hos unga och annat förebyggande arbete riktat mot ungdomar.

Kommentar kring investeringar:

Som nämnts tidigare finns ett stort investeringsbehov i kommunen och koncernen. Den totala skattefinansierade investeringsvolymen bedöms öka framgent och uppgå till totalt drygt två miljarder kronor fram till 2026. Några av de enskilt största investeringarna som planeras de kommande åren gäller:

– Nya äldreboendeplatser i centrum, Björna och Bjästa.

– Nya förskoleavdelningar i bland annat Bodum, Domsjö, Bredbyn och Köpmanholmen

– Nya LSS-boenden, totalt 24 platser

– Färdigställande av lokaler för Björnaskolan

– Multisporthall

– Simhall vid Paradiset

– Vasaparken, kulturhus i centrum samt satsning på kulturen utanför centralorten

– Socialdemokraterna vill också efter färdigställandet av Björnaskolan påbörja arbetet med modernisering av Sidensjöskolans lokaler samt prioritera byggandet av G/C-väg mellan Bjästa och Köpmanholmen

För vidare information:

Per Nylén

0660–88 157, 072-514 22 60

facebook Twitter Email