S-regeringen tar ansvar för flyget

"Förslaget om utökat regionalt stöd till flygplatserna är inte bara positivt för oss som bor och verkar i Örnsköldsviks kommun, utan också för hela Sverige. Vår flygplats har nu alla förutsättningar för att medverka till att utveckla både morgondagens flyg och vår region, skriver vår riksdagsledamot Anna-Belle Strömberg och vår kommunstyrelseordförande Per Nylén

Coronapandemin har försatt majoriteten av de icke-statliga regionala flygplatserna i en svår ekonomisk situation. Den socialdemokratiska regeringen föreslår därför att 100 miljoner kronor ska gå till ett tillfälligt ökat driftstöd till kommuner för driften av regionala flygplatser. Därutöver föreslås också att stödet till flygtrafikledning på regionala flygplatser utökas med 26,5 miljoner.

De ökade 100 miljoner kronorna innebär en fördubbling av det ordinarie driftstödet, och utgör därför ett ordentligt tillskott. Regeringen har varit lyhörd för de problem och behov som regionala och kommunala företrädare framfört, och har förstått vikten av regeringsinsatser för att kunna upprätthålla samhällsviktiga flyg på de regionala flygplatserna. Det utökade stödet säkerställer nu en pålitlig flygplatsstruktur i hela landet.

De regionala flygplatserna kommer till följd av klimatförändringarna spela en betydelsefull roll i framtidens transportsystem, inte minst för civilförsvarets transportmöjligheter. I synnerhet de små regionala flygplatserna är centrala för civilförsvarets förmåga att samordna och transportera insatser. Flygplatserna gör exempelvis att samhällsviktiga transporter som brandflyg och ambulansflyg kan genomföras effektivt.

Totalt 23 flygplatser i Sverige får ta del av det utökade stödet, en av dem är Örnsköldsvik Airport. Tillgången till snabba kommunikationsmedel är en viktig del i valet av bostadsort och arbetsplats, och underlättar kommunens möjlighet att attrahera och behålla rätt kompetens. Resultatet av en rapport presenterad av Sweco 2021 visar att tillgängligheten via Västernorrlands regionala flygplatser möjliggör omkring 10 000 arbetstillfällen över en 15–20-års period.

För att vi i Örnsköldsvik ska lyckas nå vår vision och målet om ett växande näringsliv och en kraftigt ökad befolkningstillväxt till 2030 behövs goda kommunikationer till och från kommunen. Både för att behålla det näringsliv vi har och för att locka fler företag att etablera sig här. Örnsköldsvik är en utpräglad industrikommun med många starkt exportinriktade tillverkande företag, hela 75 procent av det som produceras i den tillverkande industrin exporteras. Trots att Örnsköldsvik bara utgör 0,5 procent av Sveriges befolkning, utgör kommunen 5 procent av Sveriges export. Bra kommunikationer är avgörande för att företagens utländska kunder, ägare och leverantörer ska kunna fortsätta bidra till denna nettoexport.

Örnsköldsvik Airport är idag ledande inom utvecklingen av miljöalternativ och används för test av ny miljövänlig teknik för framtidens flygtransporter. Förslaget om utökat regionalt stöd till flygplatserna är inte bara positivt för oss som bor och verkar i Örnsköldsviks kommun, utan också för hela Sverige. Vår flygplats har nu alla förutsättningar för att medverka till att utveckla både morgondagens flyg och vår region.

Per Nylén (S), kommunstyrelsens ordförande

Anna-Belle Strömberg (S), riksdagsledamot

facebook Twitter Email