Bygd och stad i balans

Vi närmar oss valet den 11 september när vi skall välja företrädare till såväl riksdag, region som kommunen. Som aktiva kommunpolitiker vill vi lyfta kommunvalet, och att vi skall fortsätta utvecklingen av Bygd och stad i balans. Vår målsättning är att vi socialdemokrater ska fortsätta leda utvecklingen av Örnsköldsvik, och då hela kommunen.

Inledningen på denna rubrik i vårt valprogram är. ”Människor ska kunna bo och verka i hela Örnsköldsviks kommun. I ett starkt samhälle finns resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som nyttjar hela kommunens potential. Det skapar ett tryggt Örnsköldsvik som håller ihop.

Ska vi lyckas med målsättningen att locka fler nyfikna personer till vår kommun och därmed få en befolkningstillväxt på 5000 personer till år 2030 behövs landsbygdsutveckling för att detta ska bli verklighet.

Det gäller att göra konkret handling av dessa ord. Vi vill satsa på utveckling av våra skolor både när det gäller innehåll och de yttre förutsättningarna. I närtid vill vi satsa på bl.a skolorna i Björna och Sidensjö när det gäller ytterområdena och längre fram kommer fler skolor såväl i tätorten som ytterområdena.

En nyckel till en attraktiv livsmiljö är den sociala sammanhållningen som stärks av ett levande föreningsliv. Vi socialdemokrater vill utveckla stödet till föreningslivet och en konkret åtgärd är fördubbling av byskötselpengen. En viktig del är Bygdsam i våra fyra älvdalar. Vi vill att kommunen ska bidra med förbättrade samarbeten och att vi tillsammans tydliggör målsättningen med Bygdsam.

Vi socialdemokrater vill utveckla stödet till föreningslivet och en konkret åtgärd är fördubbling av byskötselpengen. En viktig del är Bygdsam i våra fyra älvdalar. Vi vill att kommunen ska bidra med förbättrade samarbeten och att vi tillsammans tydliggör målsättningen med Bygdsam.

Tillgång till service har stor betydelse för bygdens utveckling och attraktivitet. Vi socialdemokrater ska tillsammans med många andra skapa förutsättningar för attraktiva boenden för alla åldrar. Här måste vi som kommun ”sticka ut hakan” och verkligen ta debatten med vissa av våra myndigheter och få till stånd en mer differentierad lagstiftning.

På landsbygden är väl underhållna vägar av särskild vikt. Därför vill vi utöka satsningarna på vägnätet. En konkret åtgärd i närtid är bygget av en gång- och cykelväg mellan Köpmanholmen och Bjästa.

Detta är ett axplock vad vi vill arbeta för när det gäller Bygd och stad i balans och kan sammanfattas på följande sätt.

En attraktiv plats är en plats dit man längtar och där man känner sig välkommen att bo, leva och verka. För att klara detta behöver vi ett starkt samhälle och en bred förankrad landsbygdspolitik.

Agneta Alenius Madsen , Grundsunda

Jonas Boström, Mellansel

Olle Häggström, Sidensjö

Bruno Sjölund, Trehörningssjö

Kandidater för Socialdemokraterna i valet 2022

facebook Twitter Email