Pressmeddelande angående (S)-förslag till kommunbudget 2023

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik sammanfattar sitt budgetförslag

Måndagen den 28 november fattas beslut i Kommunfullmäktige kring vilken budget som ska gälla i kommunen. Av den anledningen sammanfattar Socialdemokraterna i Örnsköldsvik de viktigaste delarna ur den egna budgeten, samt vilka delar i ÖrnsköldsviksAlliansens budget som upplevs som särskilt oroande.

I vårt budgetförslag presenterar vi socialdemokrater i Örnsköldsvik våra prioriteringar för budgetperioden 2023–2026. En budget där alla människor inkluderas, och där alla ges samma förutsättningar att utvecklas och forma sina egna liv. 

 • Den kommunala skattesatsen lämnas oförändrad på 22,71 per skattekrona
 • Investeringsramen sätts till 1800 mkr för mandatperioden

I ÖviksAlliansens budget finns förslag som Socialdemokraterna säger nej till. Det gäller:

 • Neddragningen på arbetsmarknadsenheten, som jobbar i nära samverkan med andra aktörer för att fler människor kan nå egen försörjning 
 • Avgiftsbelagda ungdomskort
 • Den stora besparingen på vård och omsorg
 • Neddragningen på Startpunkten och Återbrukets verksamheter
 • Neddragning på kulturskolan, samt att avgiftsbelägga undervisningen
 • Utförsäljning av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden eller personlig assistans

Några axplock från våra prioriterade områden:

 • Utveckling av elevdemokratin på våra skolor
 • Utveckla det förebyggande, stödjande och främjande arbetet
 • Heltider inom omsorgen är normen, med möjlighet till deltid
 • Fördubblad byskötselpeng
 • Bidrag till upprustning av föreningsägda lokaler
 • Satsning på vägar i hela kommunen på 40 mkr årligen
 • Arbete för att fordonsparken byts ut mot elbilar, och fokus läggs på laddstolpar och solceller
 • Färdigplanerade områden för etableringar och detaljplanering prioriteras
 • Aktiv och tydlig dialog med näringslivet, där servicen och upplevelsen av service ökar
 •         

Kommentarer gällande driftsbudgeten:

 • Sammanlagt 45 mkr tillförs till verksamheterna i de olika nämnderna
 • Samhällsnämnden föreslås öka med 21 mkr där satsningar görs på bland annat infrastruktur. 
 • Välfärdsnämnden föreslås öka med 19,5 mkr där satsningar görs på bland annat stödjande, främjande och förebyggande arbete, samt på arbetet med heltider inom omsorgen.
 • Inom Bildningsnämndens verksamhet görs en satsning på elevdemokrati, och inom Kommunstyrelsens verksamhet görs bland annat en landsbygdsatsning. 

Kommentarer gällande investeringsbudgeten:

Investeringsbehovet i kommunen kommer att vara fortsatt stort. I Socialdemokraternas budgetförslag beräknas investeringsvolymen för hela mandatperioden uppgå till 1,8 miljarder kronor. Bland de större investeringarna kan nämnas:

 • Ny multisporthall
 • Nya vård- och omsorgsboenden
 • Fler förskoleenheter i bl.a. Bredbyn och Domsjö
 • Utbyggnad av LSS-boendeplatser
 • Satsning på vägar och gator

Socialdemokraterna Örnsköldsvik 2022-11-24

facebook Twitter Email