Frågor och svar om Socialdemokraternas överenskommelse om minoritetsstyre

Den avsiktsförklaring som vi tecknat med C, M och KD om hur kommunen ska styras under den kommande mandatperioden väcker naturligtvis en del frågor hos våra medlemmar, väljare och sympatisörer. Här försöker vi besvara en del av de frågor som finns.

FRÅGOR OCH SVAR

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik har presenterat hur styret i Örnsköldsvik ser ut för mandatperioden 2019-2022.

Vad har hänt efter valet:

Efter valet den 9 september har Socialdemokraterna i Örnsköldsvik fört samtal med övriga partier, förutom SD, som valts in i kommunfullmäktige. Vi var tydliga innan valet att vi inte kommer att göra oss beroende av eller samtala med SD, men att vi är öppna för samtal med övriga partier för att hitta en lösning där vi kan få största möjliga genomslag för den socialdemokratiska politik som vi gick till val på. Utifrån dessa samtal har Socialdemokraterna kommit fram till hur vi vill styra kommunen de kommande åren i samarbete med andra partier.

På Arbetarekommunens (partiets) styrelses uppdrag har ett antal personer företrätt partiet i samtalen med andra partier och under hela denna process sedan samtalen inleddes, har dessa företrädare hela tiden förankrat allt det som förts fram i de olika samtalen hos styrelsen.

I korthet, vad innebär det som S och C, M och KD kommit överens om?

Det innebär att S styr i minoritet samtidigt som partiet träffat en överenskommelse med Allianspartierna (C, M och KD) om att de budgetar som vi lägger också antas i kommunfullmäktige. Förutom detta är partierna överens om att göra förändringar inom vissa sakpolitiska områden och även att samverka kring ett antal för kommunen viktiga utvecklingsfrågor. Slutligen innebär uppgörelsen också att C, M och KD tillsätter förste viceordförande posterna i de större nämnderna förutom Kommunstyrelsen. S tillsätter istället 2:e vice ordförandeposterna som idag innehas av alliansen.

Under fyra år har S styrt tillsammans med V i kommunen, varför fortsatte ni inte med det?

Vårt samarbete med V under de gångna fyra åren har i stort fungerat bra men efter ett val är det ändå så att nya förutsättningar gäller. Socialdemokraternas utgångsläge var att avvakta det slutliga valresultatet och att sedan sätta sig ned med Vänsterpartiet för att se hur ett eventuellt fortsatt majoritetssamarbete mellan S och V skulle kunna se ut. Efter våra inledande samtal med V kunde vi konstatera att vi hade olika syn på en del områden bl.a. hur kommunens ekonomi ska hanteras men även på enskilda sakfrågor som V ville driva. Efter ytterligare samtal med V kunde våra förhandlare konstatera att de såg svårigheter att komma överens med V om ett majoritetssamarbete. I detta skede ville vi ändå ge Vänsterpartiet en möjlighet till inflytande. Vi lämnade då ett förslag om ett minoritetssamarbete (med bl.a. möjlighet att komma med inspel till budgeten). Detta erbjudande avisade dock V.

Hur kommer det sig att ni istället gjorde upp med allianspartierna?

Örnsköldsvik har många viktiga frågor som gäller den framtida utvecklingen i kommunen, exempelvis näringslivsfrågorna, gymnasieskolan och kulturens lokaler. Vi socialdemokrater är övertygade om att det är viktigt att försöka hitta en så bred samsyn som möjligt mellan partierna kring dessa och andra frågor. Därför tog vi kontakt med de tre borgerliga partierna efter valet för att lyssna på hur de såg på möjligheten till en djupare dialog under mandatperioden kring detta. I samtalet med C, M och KD kunde vi ganska snabbt konstatera att det fanns ett seriöst intresse hos allianspartierna om att diskutera någon form av lösning där S får möjlighet att styra i minoritet, men att allianspartierna också erbjuds bl.a. att komma in tidigare i beslutsprocesserna och att kommunen prövar olika alternativ när det t.ex. gäller vem som ska bygga eller driva viss verksamhet. De fortsatta samtalen ledde så småningom fram till den uppgörelse vi nu träffat.

Men om ni inte bildar ett majoritetsstyre hur ska ni då kunna styra kommunen?

Eftersom S har 26 mandat i kommunfullmäktige så är vi det överlägset största partiet. Den samlade alliansen har totalt 25 mandat och inte ens med SD får Alliansen majoritet. Från alliansen sida har man varit tydliga med att man inte vill ha ett samarbete med SD. Vi och V har också ofta stått nära varandra i många frågor. I enskilda sakfrågor kommer vi i fortsättningen att behöva lägga mer tid på att föra dialog och förankra beslut, såväl till vänster som till höger. Det kommer givetvis att ställa högre krav på våra företrädare och förtroendevalda att lotsa sig fram i de politiska beslutsprocesserna.

Men om ni inte är överens med alliansen om politiken? Vad händer om något parti bryter mot avtalet?

Överenskommelsen gäller ett antal utpekade områden, i övrigt är det som det alltid har varit att partierna har sina ståndpunkter och förslag som man för fram och yrkar på.

När det gäller överenskommelsen är vår utgångspunkt att den ska alla parter respektera och följa. Självklart kan det uppstå tillfällen där vi inte är överens men vi kommer från Socialdemokraternas sida att göra vad vi kan för stå upp för vår del av avsiktsförklaringen.

Att ni nu kommit överens med Alliansen, innebär det att partiet gör en ”högersväng” och ska driva borgerlig politik?

Svaret på den frågan är Nej! I den överenskommelse som träffats är det Socialdemokraterna som lägger en egen budget, utan något annat partis påverkan, och som sedan antas av fullmäktige. Det betyder att vi själva helt bestämmer innehållet i budgeten och att alliansen accepterar att vår budget är den som styr kommunen. Allianspartierna kommer själva att lägga ett eget budgetförslag, men kommer att lägga ned sina röster om någon begär votering i kommunfullmäktige.

Är Alliansen fortfarande i opposition?

Alliansen kommer fortfarande att vara i opposition och överenskommelsen innebär vare sig någon valteknisk samverkan eller att partierna förbundit sig att rösta på något visst sätt i enskilda frågor (undantaget budget).

Förstår ni om det finns väljare och medlemmar som tycker att det verkar konstigt att under en mandatperiod samarbeta med V, men sedan vända sig till Allianspartierna?

Absolut! Vi har full respekt för att vissa av våra väljare och medlemmar gärna hade sett en fortsättning på samarbetet med V istället för denna lösning. Samtidigt ska vi komma ihåg att med den lösning vi nu kommit fram till så behöver vi inte kompromissa och ta hänsyn till andra partier när vi lägger vår budget. Och som vi sa inledningsvis är vår bedömning att vi med denna lösning får största möjliga utdelning för vår egen politik och det valprogram vi gick till val på.

I våra nämnder och i kommunfullmäktige kommer det förmodligen vara så att vi i många frågor ändå ofta kommer att vara överens med V när beslut ska tas, liksom vi även i många andra frågor är eniga med övriga partier.

Vissa punkter i överenskommelsen har av en del tolkats som att vi öppnar upp för LOV (Lagen om valfrihet) och privatiseringar, stämmer det?

Vi har i överenskommelsen skrivit in att vi ska ”inom mandatperioden erbjuda upphandlad hemtjänst och/eller omsorgsboende i minst ett område enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) samt att kommunens fastighetspolicy omprövas så att andra fastighetsaktörer kan komma ifråga för att bygga och drifta lokaler för kommunal verksamhet.” Ett upphandlingsförfarande inom LOU är inte detsamma som att införa LOV. LOV innebär att kommunen helt öppnar upp för privata aktörer att bedriva verksamhet i hela kommunen till skillnad mot LOU, där kommunen i ett specifikt område eller verksamhet öppnar upp så att privata utförare kan lämna anbud för att driva verksamheten. I en upphandling kan kommunen dessutom ställa krav på utförandet. Även när det gäller frågan om vem som ska bygga eller drifta fastigheter så innebär det inte per automatik att privata alternativ ”går före”, utan det handlar om att kommunen ska välja det alternativ som ur kommunens perspektiv är det bästa för skattebetalarna och de kommuninnevånare som berörs.

Det finns heller inga utfästelser eller avtal i överenskommelsen med Alliansen om att vi ska sälja ut eller privatisera redan befintliga kommunala fastigheter eller verksamheter.

facebook Twitter Email