Pressmeddelande (S)+(V) kommunbudget 2018

Pressmeddelande                                                       2017-06-02

 

Budget 2018 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger nu sin fjärde gemensamma budget för mandatperioden 2015 – 2018. För mandatperioden gäller den överenskommelse om det politiska samarbetet som våra partier slöt 24 oktober 2014. Budget 2018 bygger i väsentliga delar på de prioriteringar som lades fast i denna överenskommelse.

En summering av budget 2018:

 • Det budgeterade resultatet för 2018 är 68 miljoner kronor. Resultatmålet för kommunen ska årligen ligga på 1,5 – 2,5 % av skatte och statsbidrag under mandatperioden. Detta resultat motsvarar 2,0 %.

 

 • Den kommunala skattesatsen lämnas oförändrad på 22,44 kronor per intjänad hundralapp. Av kommunerna i Norrlandslänen är Örnsköldsvik den kommunen med 13:e lägsta kommunala skatteutdebiteringen. (Dvs 41 av 54 kommuner har högre utdebitering än Örnsköldsvik)

 

 • Volymen på de skattefinansierade investeringarna föreslås öka kvarvarande år under mandatperioden. Investeringsramen för 2018 sätts till 267 miljoner kronor.

 

Kommentarer gällande driftsbudgeten:

 

 • Budgetramarna för Kommunstyrelsen, Humanistiska nämnden och Bildningsnämnden föreslås öka.
 • Störst ökning får Bildningsnämnden med 10 mkr där en satsning görs för att minska grupperna och öka personaltätheten inom förskola och fritids. Kommunstyrelsen och Humanistiska nämnden får en ramökning på 1 mkr (för satsning på ungdomsjobben) respektive 2 mkr (för satsning på familjecentral och insatser riktade mot ungdomar)
 • Samtliga nämnder och kommunstyrelsen kompenseras fullt ut för lönekostnadsökningar, motsvarande 77 miljoner kronor samt för inflation med 2 procent.
 • Initiativ tas för att ytterligare utveckla arbetet med ständiga förbättringar av kommunens olika verksamheter.
 • Rodretkoncernen (kommunens bolag) ska finansiera Örnsköldsvik Airport AB varför en utdelning till kommunen från Rodret inte kommer att ske 2018.

 

Några axplock från våra prioriterade områden:

 

 • Fortsatt stöd till landsbygdsutveckling
 • Familjecentral och riktade insatser mot ungdomar
 • Personalförstärkning inom förskola och fritids
 • Ökade möjligheter för barn och unga att ta del av natur, friluftsliv samt idrott
 • Satsningar på att få fler att åka kollektivt
 • Samverkan mellan Kultur- och Fritidsnämnden och Välfärdsförvaltningen för sysselsättning inom daglig verksamhet
 • Fortsatt satsning på jobb till unga
 • Satsning på heltider som norm fortsätter

 

Kommentarer gällande investeringsbudgeten:

I investeringsbudgeten föreslår vi 267 mkr i skattefinansierade investeringar. Den beslutade ramen för mandatperioden på 660 miljoner kronor kommer att överskridas beroende på behovet av att genomföra flera angelägna satsningar. Bland de större investeringarna de kommande åren kan nämnas (totala investeringsmedel inom parentes)

 

 • Nya Bredbynskolan samt Höglidenskolan (åk 7-9 skola) (101 mkr)
 • Förskolan Ängen samt ytterligare två förskolor (tidigarelagda investeringar) (145 mkr)
 • Byggandet av ny simhall i centrala Örnsköldsvik påbörjas (72 mkr)
 • Enlig plan påbörjas GC-väg Ås-Själevad (18 mkr)
 • Varvsbron i Husum färdigställs (15 mkr)
 • Nya vård-och omsorgsplatser i boende (177 mkr)
 • Nya LSS-boenden med totalt 20 platser (37 mkr)

 

Budgeten i sin helhet med text och siffror: Budgetförslag2018-2020(S)och(V)

facebook Twitter Email